In deze Nieuwsbrief doen de raadsleden Nico Oudheusden en Conny Ligthert regelmatig verslag van hun activiteiten.

Reactie B&W op artikel 36-vragen openbare toiletten door Conny Ligthert
Op 18 mei stelde u artikel 36-vragen over uitbreidingsmogelijkheden voor het toegankelijk maken van openbare toiletgelegenheden in Hoorn. Voorliggende brief beantwoordt uw vragen puntsgewijs:

Vraag 1: Wilt u de aanbevelingen de Maag, Lever en Darmstichting bovengenoemd serieus nemen en gevolg geven aan hun wensen wat betreft meer openbare toiletten in de gemeente Hoorn, dus om de 500 meter (5 minuten lopen) een openbaar of opengesteld toilet in centra en langs drukke voetgangersgebieden?
Antwoord: Wij nemen de aanbevelingen van de Maag, Lever en Darmstichting serieus. In de Hoornse binnenstad zijn minimaal tien openbare toiletten. Daarbij komen ook nog de semi-openbare toiletten in horecagelegenheden. De binnenstad is ongeveer 1,5 kilometer groot en daarmee wordt ruimschoots voldaan aan aanbeveling van de stichting. In de overige winkelcentra is altijd wel een semi-openbaar toilet te vinden.

Vraag 2: Vindt u ook dat een genderneutraal toilet bij station Kersenboogerd met spoed gewenst is? (er is nu alleen een mannenkrul).
Antwoord: Ons zijn geen signalen bekend dat er met spoed een genderneutraal toilet gewenst is  Enkele jaren geleden stond een genderneutraal toilet bij winkelcentrum de Huesmolen. Tegen betaling kon van dit toilet gebruik worden gemaakt. Uit ervaring bleek hier nauwelijks gebruik van gemaakt te worden. Een genderneutraal toilet vergt een (veel) hogere investering dan een plaskrul. Omdat we momenteel geen signalen krijgen dat een genderneutraal met spoed gewenst is en de investeringskosten hoog zijn, gaan we niet over tot plaatsing van een genderneutraal toilet bij station Kersenboogerd.

Vraag 3: Vindt u ook dat een genderneutraal toilet bij de stations buiten de poortjes van de stations toegankelijk moet zijn (dus ook voor bezoekers/wachtenden).
Antwoord: Nee, bij zowel station Hoorn als Kersenboogerd zijn er in de buurt semi-openbare toiletten.

Vraag 4: Vindt u ook dat in de Bouwverordening een bepaling op nieuwe gebouwen/winkels voor de balie/kassa moeten hebben, en dat deze publiek toegankelijk moeten zijn.
Antwoord: Dit vinden we te ver gaan. Wel kijken we nu binnen het project Kerkplein of we een openbaar toilet kunnen realiseren in de Grote Kerk. Daarnaast ligt er nog een opgave voor fietsparkeren in de binnenstad. Als hier gedacht wordt aan een gebouwde fietsenstalling dan zou op die locatie ook een openbaar toilet een goede optie zijn. 

Vragen art.36 RvO verkeersoverlast Oosterblokker-Gildenweg
Indieners: Nico Oudheusden en Roger Tonnaer
Door middel van krantenartikelen, brieven en spandoeken voeren bewoners van Oosterblokker actie tegen overlast van onder andere het vrachtverkeer. Volgens de bewoners rijden dagelijks circa 350 vrachtauto’s en 3500 personenauto’s over de Zuiderdracht. Veel vrachtverkeer is bestemd voor transportbedrijf Pyxis en kipslachterij Plukon op Industrieterrein Gildenweg. De bewoners willen de verkeersoverlast bestrijden door te pleiten voor de aanleg van een tunnel tussen bedrijventerrein Gildenweg en De Strip in de wijk Bangert en Oosterpolder. 

Onze fractie is van mening dat de klachten van de bewoners serieus moeten worden genomen, maar dat de voorgestelde oplossing om het vrachtverkeer via De Strip te laten rijden ongewenst is. Wij begrijpen niet dat de bewoners de overlast van het vrachtverkeer willen afwentelen op de bewoners van Bangert en Oosterpolder om er zelf vanaf te zijn. Als de bewoners van Oosterblokker-Gildenweg e.o. de aanleg van een tunnel als enige oplossing zien, vrezen wij dat de bestrijding van de overlast op korte termijn niet zal verminderen.

Onze fractie wil bewoners, gemeente Drechterland en Hoorn aansporen om samen te zoeken naar eenvoudige en haalbare manieren waarmee de verkeersoverlast voor Oosterblokker kan worden verkleind. Daar horen de aanleg van een tunnel en de afwikkeling via De Strip wat ons betreft niet bij.

De bewoners van Oosterblokker zijn er terecht over verbaasd dat enkele jaren geleden de gemeente Hoorn de vestigingsmogelijkheden voor Plukon en Pyxis heeft vergroot. De twee bedrijven zijn de belangrijkste veroorzakers van het vele vrachtverkeer. Plukon veroorzaakt daarnaast geurhinder bij de Groene Steen–Mari Andriessenhof e.o. in de Kersenboogerd. Om de geuroverlast voor de bewoners aldaar beperkt te houden werden ongeveer twintig jaar geleden, als geurbuffer, voetbalvelden aangelegd voor v.v. Blokkers. Die aanleg heeft resultaat gehad maar het kan beter.

Onze fractie wil graag (zie ons verkiezingsprogramma 2018-2022) op langere termijn Bedrijventerrein Gildenweg veranderen in een woonwijk die goed aansluit en beter past bij Oosterblokker, Kersenboogerd en Bangert en Oosterpolder. Op de locatie Gildenweg kunnen ongeveer 250 woningen gebouwd worden.
Omdat de bewoners van Oosterblokker op korte termijn een reductie willen van het vrachtverkeer verwachten wij dat de colleges van Drechterland en Hoorn samen met de bewoners op zoek gaan naar haalbare middelen om de verkeersoverlast in Oosterblokker terug te dringen.

Gelet op bovenstaande stellen wij volgens art. 36 RvO de volgende vragen:
1. Erkent het college de verkeersoverlast in Oosterblokker en dat deze voor een groot deel wordt veroorzaakt door twee bedrijven op het bedrijventerrein Gildenweg?
2. Wilt u in overleg met de gemeente Drechterland en de actievoerende bewoners zoeken naar een eenvoudige en doelmatige manier om de verkeersoverlast te verminderen?
3. Bent u het met ons eens dat de aanleg van een tunnel tussen Gildenweg en De Strip geen goede oplossing is en daarmee de verkeersoverlast van Oosterblokker naar Bangert en Oosterpolder alleen maar wordt verplaatst ?
4. Deelt u onze mening dat op langere termijn het wenselijk is dat bedrijventerrein Gildenweg wordt getransformeerd tot woonwijk met ongeveer 250 woningen?
5. Kunt u voor het einde van dit jaar in overleg met de gemeente Drechterland en de bewoners van Oosterblokker zoeken naar oplossingen om de verkeersoverlast te verkleinen?

Voorstel aanleg Olga Commandeur- plein
Indieners: Conny Ligthert en Marieke Rijk
Om ouderen actief te houden zijn al in 100 gemeenten, samen met Yalp (leverancier van sport- en speeltoestellen), Olga Commandeur- pleinen aangelegd. In de buurt van Hoorn zijn dergelijke pleinen te vinden in Castricum en Wervershoof. Onze fractie vindt het jammer dat Hoorn nog geen Olga Commandeurplein heeft. De aanleg van een Olga Commandeur-plein past uitstekend in het programma ‘Kansen voor de Kersenboogerd’ en zorgt ervoor dat sociale contacten tussen wijkbewoners worden bevorderd.

Ons voorstel is daarom om in de wijk Kersenboogerd een ‘sportief plein’ met sporttoestellen voor ouderen aan te leggen en dat het komende jaar sportvrouw Olga Commandeur samen met hen het plein in gebruik gaat nemen. In de Kersenboogerd kan bij voorkeur een Olga Commandeur-plein worden aangelegd op plekken waar veel ouderen geconcentreerd wonen. Het meest geschikt voor de aanleg van een plein vinden wij onder meer Betsy Perk, Prieel, Leonard Bernsteinhof, Grutto of Nachtegaal. Voor een definitieve locatiekeus raden wij u aan de Stichting Ouderenraad, MEE & de Wering en Bewoners Overleg Kersenboogerd in het proces te betrekken.

Tot slot van dit pleidooi voor de aanleg van een Olga Commandeur- plein stellen wij u de volgende vraag: wilt u zich, samen met BOK en ouderenbelangenorganisaties, ervoor inspannen dat in de wijk Kersenboogerd een Olga Commandeur- plein wordt aangelegd en door sportvrouw Olga Commandeur uiterlijk in 2019 in gebruik wordt genomen?

Voorstel onderzoek en ontwikkeling betere vorm aanvullend vervoer voor inwoners van Hoorn, specifiek voor mensen met beperkingen en senioren. 
Indieners: Conny Ligthert en Nico Oudheusden
Het openbaar vervoer in Noord-Holland wordt verzorgd door Connexxion, EBS, GVB en NS. Daarnaast is er een breed scala aan doelgroepenvervoer wat wordt geregeld door gemeente, zorgverzekeraars en vrijwilligersorganisaties. (O.a. MEE De Weering, Valys en…) Tot slot bestaat er ook nog toeristisch vervoer: De Hop on Hop off. Onze veronderstelling is dat het aanvullend vervoer in Hoorn anders, en vooral beter en goedkoper voor de gebruiker kan, wellicht zelfs voor de gemeente goedkoper en bovendien: beter afgestemd kan voor de mensen met beperkingen en senioren. Bovendien willen we de belasting voor het milieu doen afnemen door beter en voor de gebruiker goedkoper openbaar vervoer aan te bieden dan zal het autogebruik afnemen en draagt dit bij tot een autoluwe binnenstad.

Op bezoek kunnen bij familie of vrienden, naar het theater of het ziekenhuis gaan is een belangrijk goed en voor grote waarde voor onze inwoners van gemeente Hoorn. Mensen die niet zelf hun vervoer willen of kunnen regelen zijn aangewezen op wat door overheden, particulieren en of welzijnsorganisaties
wordt aangeboden. Het vervoer voor de toerist, de Hop on Hopp off is niet het gehele jaar (van april tot oktober en vanaf half elf tot vijf uur) en de hele dag beschikbaar. Bovendien kost een rit €6,75.
Een belangrijk deel van het openbaar vervoer wordt geregeld door de rijksoverheid via railvervoer. De verantwoordelijkheid van de provincie ligt bij het uitgeven van concessies voor met name het busvervoer.

In de nieuwe concessie Noord-Holland Noord 2018-2028 wordt dit vormgegeven door middel van hoofdlijnen, scholierenlijnen, overal flex en buurtbussen. Daarnaast bestaat o.a. het doelgroepenvervoer in opdracht van verschillende instanties en door diverse vervoersbedrijven, (b.v. het leerlingenvervoer)
Het van deur-tot-deur vervoer voor mensen met beperkingen wordt in Hoorn verzorgd door o.a. Valys en Mee de Weering. Onze ogen zijn geopend in gemeente Heerhugowaard met de “Hugohopper”, een vervoerssysteem grotendeels verzorgd door vrijwilligers en voor de inwoners van Heerhugowaard.
Gemeente Heerhugowaard heeft het aanvullend vervoer van deur-van-deur vervoer voor de WMO-doelgroep in 2010 prachtig opgelost door een totale vernieuwing op dit gebied te bewerkstelligen via de “Hugo hopper”.

Vanuit Welzijnsorganisaties hebben in Heerhugowaard twee personen het verzoek aan de gemeente gedaan om het hiaat in de Vervoersdiensten op te lossen en de mensen uit hun sociaal isolement te halen middels een plan voor aanvullend openbaar vervoer voor de inwoners van Heerhugowaard via een lidmaatschap. Het initiatief bleek succesvol en het plan is uitgevoerd tot de “Hugohopper”, vanuit beleid WMO en betaald uit die gelden. Het belangrijkste argument om dit nieuwe aanvullend vervoerplan te starten was om te bezuinigen op de extreme kosten van regiotaxi.

De Hugohopper blijkt in de praktijk kostenbesparend voor het WMO-budget. In ieder geval voor de gebruiker vele malen goedkoper, slechts € 0,50 per rit en veel meer mogelijkheden en betere kwaliteit. De Hugohopper zorgt voor participatie van de burger en zeker voor de ouderen en mensen met beperkingen, maar ook steeds meer jongeren maken gebruik van dit vervoer. Bovendien is het goed voor het milieu: elektrisch vervoer en de auto wordt minder gebruikt. In 2010 is gekozen om in Heerhugowaard eerst de vier lijndiensten te starten, omdat het makkelijker was de vaste structuurlijnen te laten draaien, dan de wisselende van deur-tot-deur afspraken. Van 9-17 uur en zes dagen in de week. De bussen zijn voor rolstoelen en rollators toegankelijk. De vier elektrische bussen worden geleaset.

Na 17 uur vindt het groepsvervoer plaats voor uitjes van mensen wonend in instellingen, zoals Esdege Reigersdaal. Later in 2013 startte succesvol het van deur-tot-deur vervoer met drie andere voor dit vervoer afgestemde elektrische busjes. (Hier kan men ook met scootmobiel vervoerd worden)
Momenteel zijn 150 vrijwilligers werkzaam voor de Hugohopper en drie betaalde krachten.
Het blijkt een beetje lastig om het aantal vrijwilligers op niveau te houden. Mogelijk komen er educatiemogelijkheden voor chauffeurs in opleiding van Connexxion bij de Hugohopper.
De Provincie wil participeren maar stelt voorwaarde dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn zonder lidmaatschap, zoals de buurtbus; Voor de Provincie is het duurzaamheidsaspect van groot belang.

Wij stellen voor om net zoals in Heerhugowaard waar de Hugohopper rijdt, (Elektrische bussen, bestuurd door vrijwilligers met vier routes ad. € 0,50 per rit, doelgroepenvervoer en van deur tot deur vervoer ad. € 1,- per rit) bussen door onze fraaie monumentale binnenstad te laten rijden, met regelmatige, frequente ritten. Die aantrekkelijk geprijsd zijn, waardoor mensen verleid worden hun auto te laten staan en te kiezen voor dit milieuvriendelijke vervoer waardoor ook de parkeerdruk minder wordt. We willen bussen met lage instap, waarin een scootmobiel en rollator makkelijk vervoerd kan worden. Tevens zouden we deze busjes net als in Heerhugowaard willen gebruiken voor doel-groepenverkeer voor groepen van mensen met beperkingen/senioren te vervoeren van een instelling naar b.v. theaterbezoek en of clubjes.

Voor dit project moeten bussen geleased worden en een aantal professionele krachten ingezet worden. Ook voor de vrijwilligers en huisvesting worden kosten gemaakt. In Heerhugowaard worden alle kosten van dit project betaald vanuit de WMO gelden. (€ 280.000,-) Wij adviseren dit ook in Hoorn te doen omdat dit vervoer bijdraagt aan de participatie van mensen met beperkingen en zorgt voor eenzaamheidsbestrijding; haalt mensen uit hun sociaal isolement.

Connexxionbuslijn 14 in Kersenboogerd
Indiener: Conny Ligthert
Bij deze verzoeken wij u in het overleg van u en uw ambtenaren met Connexxion de dienstregeling van stadslijn 14 met name in de Kersenboogerd aan de orde te stellen.
Wij hebben geconstateerd dat de dienstregeling van deze lijn op maandag t/m vrijdag na + 13.00 uur wijzigt. Van een lijn die elke 30 minuten in beide richtingen rijdt, wordt het nu een lijn die elk half uur in één richting als ringlijn (tegen de klok in) door de Kersenboogerd rijdt. De ring voert, zo hebben wij bemerkt, over relatief smalle wegen met erg veel drempels die de snelheid afremmen. Ook de situatie bij het “eindpunt“ is niet ideaal: bij de halte zijn scholen gevestigd en er zijn ouders die hun kind per auto brengen en ophalen. Dit maakt dat het invoegen voor de chauffeurs extra oplettend moet geschieden om aanrijdingen te voorkomen. Dit werkt extra vertragend.

De situatie is bij station Kersenboogerd onoverzichtelijk: er hangt aan stationszijde een dienstregeling: maandag t/m zaterdag tot + 18.30 uur elke 30 minuten en ’s avonds en op zondag 1x per uur. Het is ook een meethalte waar is aangegeven hoelang het duurt voor de bus komt en de bestemming. Echter, rijdt de lijn de ring dan geeft de informatie niet aan dat het instappen aan de overzijde tegenover de bibliotheek moet geschieden: er is gewoon geen enkele informatie beschikbaar.

Wij vermoeden dat deze wijziging op maandag t/m vrijdag is ingevoerd uit bezuinigingsoverwegingen, namelijk het uitsparen van 1 bus (wanneer er tot 13.00 uur in beide richtingen gereden wordt, komt lijn 14 zijn “tegenligger“ en opvolgende bus tegen bij de halte Patio dan wel nabij de halte Amstelweg).
Deze dienstregeling beoogt de Kersenboogerd op drukke tijdstippen van een goede bediening te voorzien, maar daar komt in de praktijk weinig van terecht. De ring tegen de klok in met opstap bij de bibliotheek is trouwens ook te lang: de “ongevraagde sight-seeing“ kostte één onzer € 1,33 terwijl de kortste route naar de hub Hoorn Station “slechts“ € 0,89 kost. Het PvE waarop de concessie is gebaseerd schrijft ook de kortste route voor, dus is de ring, hoe goed bedoeld wellicht, onzes inziens ook in strijd met de concessie. Bewoners van onder meer de Patio en Betje Wolf- en Aagje Dekenplein betalen veel te veel voor een rit met lijn 14 naar de binnenstad. Ter illustratie: de NS rekent voor een rit per spoor zo’n € 2,= per richting.

Wij pleiten dus voor herstel van de dienstregeling met elke 30 minuten een bus in beide richtingen, zodat ook de kortste route gereden wordt die qua prijs ook concurrerend is ten opzichte van NS. Deze dienstregeling voorkomt ook dat lijn 14 wanneer zij de ring rijdt, te laat op Hoorn Station aankomt. Moet men overstappen, zijn aansluitende lijnen net vertrokken en moet men, afhankelijk van de dienstregeling, 30 tot 60 minuten wachten!

Gelukkig is niet alles op lijn 14 kommer en kwel: Connexxion zet veelal keurig duurzame bussen in van het type BYD K7U. Deze rijden ook op de stadsdienstlijn 11. Dat een enkele keer nog een dieselbus (VDL Citea) wordt gesignaleerd heeft onzes inziens te maken met het feit dat nog niet alle bestuurders met standplaats Hoorn op de BYD zijn geïnstrueerd. Dit zal, mocht dit als een probleem worden gezien, vanzelf wegebben.

Graag zien wij een en ander door u en uw ambtenaren besproken worden met Connexxion.

 

 

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad