Investeren in innovatie, onderwijs en communicatie

Stilstand betekent achterop raken. Vooruitgang ontstaat door krachten te bundelen, kennis te delen en weg te zetten in veranderingen. Lokale initiatieven aangaande onderwijs en innovatie steunen wij van harte. Wij willen daar bij betrokken zijn en blijven.
De HSP vindt het van belang dat iedere burger/inwoner van Hoorn zich blijft ontwikkelen. Dit kan alleen dan als onderwijs goed geregeld is. De ambitie is dan ook om dit in de gemeente professioneel te laten verzorgen en op elkaar af te stemmen voor jong en oud. Scholing vindt plaats in diverse vormen zoals we die momenteel kennen en vallen onder de wet en leerplicht maar ook via informeel leren (leren door te ervaren). Dit geldt voor leerlingen én voor volwassenen.

We zien graag in de breedste zin toe op goed, doorlopend en variabel onderwijs. Dit start ongeveer bij zwemonderwijs aan peuters en loopt voorbij de zogenoemde “knoppencursus” voor senioren. Het aantal 6 en 7 jarigen dat niet kan zwemmen is te groot doordat dit niet betaald kan worden of door culturele achtergrond. Ook de HSP vindt dat de gemeente niet over de kwaliteit van het onderwijs gaat maar wel moet mee-investeren in de veiligheid (geen gebruik van verboden middelen die het onderwijsproces negatief beïnvloeden) en gezondheid (goede voeding) en daarop dus ook een controlerende en preventieve functie heeft.

Onder het thema “een leven lang leren” heeft de HSP een heldere visie op onderwijs. We zien op capaciteiten en behoefte toegespitste scholing als mogelijkheid om het aantal vroegtijdige schoolverlaters, senior-werklozen en sociaal-geïsoleerden terug te dringen.
Hand in hand met ons idee over onderwijs streeft de HSP naar veranderingen die tot verbeteringen leiden. Zo dienen nieuwe ideeën verwerkt bij diensten en processen, die plaats kunnen vinden binnen organisaties, maar ook binnen bredere sociale verbanden. Dit houdt bijvoorbeeld in dat we iPad/beeldtablet projecten bij de zorg en de hulpverlening stimuleren en ook bij gevoelens van eenzaamheid (e-Hulp).
De HSP ziet dat kennis van technieken, inzichten, én het gedrag van burgers in de samenleving, van cruciaal belang zijn om tot echte innovaties te komen. Wij ondersteunen het streven om technische mogelijkheden en sociale ‘wensen’ samen te brengen. De gemeente Hoorn staat er goed voor maar we mogen niet achterover gaan leunen.

Er dient altijd een loket beschikbaar te zijn voor inwoners die niet via internet kunnen handelen. Er zullen altijd inwoners zijn, veelal ook ouderen, die niet digitaal bereikbaar zijn. Daar zal de gemeente via de klassieke route rekening mee moeten houden. Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar mee omgaan. Dat geldt ook in de toekomst. Iedere instantie moet hier rekening mee houden, zeker ook overheids- en semioverheids­instanties. Dit houdt vaak ook de noodzaak in van beschikbaarheid van een papieren versie.

De HSP is nauw betrokken bij wat bewoners ervaren en/of meemaken. We bezoeken structureel alle buurt-overleggen (bewoners- c.q. wijkoverleg). We participeren daarin en roepen bewoners op om ons te informeren daar waar ze ons (de politiek) in nodig denken te hebben en maken dergelijke zaken bespreekbaar. We zijn er ook om burgers aan te moedigen zelf initiatieven te nemen om de omgeving veilig te houden.

Wij willen hoog (blijven) inzetten om dergelijke vormen van overleg bij te wonen en in gesprek te blijven met onze achterbannen. Dat wil zeggen dat we als fractie het als onze plicht zien beter bereikbaar te zijn. Qua omvang kunnen en zullen we als HSP ook met een portefeuilleverdeling gaan werken.
Wij staan voor bereikbaarheid van de gemeente, aangaande allerhande vormen van service en praktische zaken, zowel digitaal als analoog. Immers communiceren is niet alleen zenden; communicatie vindt alleen daar plaats waar zender en ontvanger elkaar respecteren en open staan voor elkaar waardoor interactie ontstaat.

 

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad