Ouderen en Zorg

Duidelijk is dat we met grote veranderingen te maken hebben en dat er nogal wat mis is. Ouderen zijn door veranderende wetgeving in problemen geraakt.Landelijk komt de overheid nu met meer geld over de brug. Lokaal zal bepaald moeten worden wat noodzakelijk is en wat prioriteit heeft. De HSP is alert bij kwesties die de ouderen raken want deze groepering beschikt over weinig middelen om aandacht op te eisen. Aandachtspunten zijn:

Veiligheid
Betere informatie voor wat betreft de veiligheid. Het komt nog teveel voor dat ouderen worden bedreigd, beroofd of zelfs in hun huis overvallen.De informatie hierover dient te worden verbeterd. Bijvoorbeeld door het verstrekken van een uitgebreide folder met wat te doen om zich beter te beveiligen.

Wonen
Bij behoefte aan zorg: Voorrang bij toewijzing van een meer geschikte woning en/of souplesse bij de toewijzing van woningaanpassingen en benodigde hulpmiddelen zoals een traplift.

Informatievoorziening
Niet iedereen beschikt over een computer of kan daar mee omgaan. Dat geldt ook in de toekomst. Er zal hier dan ook door iedere instantie rekening mee gehouden moeten worden, zeker door overheids- en semioverheids­instanties. (Dit geldt ook voor jongere mensen met een beperking).

Bank
Ook banken moeten hier rekening mee houden. Het verminderen van automaten mag zeker niet ten koste van ouderen en mensen met een beperking gaan. Verpleeghuizen of woongroepen met bejaarden dienen de mogelijkheid te hebben dat ouderen daar kunnen pinnen of anderszins contant geld kunnen opnemen. Ook het plaatsen van een postbus vinden wij belangrijk.

Gemeentelijke diensten
Er dient altijd een loket beschikbaar te zijn voor inwoners die niet via internet kunnen handelen.

Verzorging
Geld dat het rijk voor dit doel beschikbaar stelt, dient volledig hieraan besteed te worden, een eventueel overschot mag niet aan de algemene middelen worden toegevoegd. Dit geld is voor de hulp in welke vorm dan ook. Nu is er reeds een tekort aan verpleegkundigen. Dit plus de toenemende vergrijzing maken stimuleringsmaatregelen richting de betreffende HBO opleidingen noodzakelijk.

Hulp
We willen aanspreekbare deskundige personen in de wijken voor dienstverlening, zoals voldoende gezondheidszorg, politie, sociale raadslieden en genoeg mensen die helpen met formulieren en andere problemen. Het dementievriendelijk maken van onze gemeente moet worden voortgezet. Zet WMO gelden in waarvoor ze bedoeld zijn, we willen geen wachtlijsten voor huishoudelijke- en andere hulp. Aanbieden van verschillende vormen van dagbesteding voor mensen met allerlei beperkingen is belangrijk.

Vervoer
Het OV dient, bij wooncentra met veel ouderen, voor de deur een halte aan te bieden en het is zeer wenselijk dat gemeenten voor ouderen (65+) gratis openbaar vervoer (OV) regelen.De busjes met betrekking tot de WMO dienen beter op de besteller te worden afgestemd. Niet meer dan 15 minuten eerder of later en zeker niet wegrijden als men nog niet gereed is. De mogelijke inzet van speciale buurtbussen met een route langs diverse tehuizen, rekening houdend met begin en eindtijd van ouderenactiviteiten in de buurthuizen, is het onderzoeken waard.

Mantelzorg
Mantelzorg verdient extra aandacht. De HSP vindt dat op alle zorgtaken in de breedste zin van het woord, dus ook voor de mantelzorgers, goed beleid moet komen. De belasting van de mantelzorgers is nog toegenomen. Laten we er met z’n allen voor zorgen dat voor mantelzorgers voldoende respijtzorg ingekocht wordt en dat dit ook bekend gemaakt wordt. (Respijtzorg is tijdelijke extra zorgverlening die de mantelzorger in staat stelt er een keertje even tussen uit te kunnen). Wij zullen ons sterk maken om alle mantelzorgers, waar mogelijk, te steunen. Mantelzorgers dienen gebruik te kunnen maken van een gratis parkeerplek bij de te helpen/verzorgen persoon. Bij woningtoewijzing dient voorrang verleend te worden aan mantelzorger en/of hulpbehoevende, indien zij dichter bij elkaar willen wonen.
Ofwel de mantelzorger, ofwel de hulpbehoevende kan dan, desgewenst, verhuizen. Eén royale woning met gescheiden wooneenheden is ook een optie.

Eenzaamheid
Voor alleenstaande ouderen valt eenzaamheid meestal zwaar. Mensen in hun omgeving kunnen hier iets aan doen. Deelnemers aan de bewoners-­overleggen kunnen acties ondernemen om buren te bezoeken, bijvoorbeeld met de vraag samen boodschappen te doen of te wandelen. Een praatje maken ligt het meest voor de hand. Ken uw buren en geef aandacht. Wijs op de mogelijkheden in wijkcentra om te bewegen (gymmen), andere leeftijdgenoten te ontmoeten enz. Ouderenzorg is niet alleen een kwestie van geld. Allereerst dient bekeken of men met van rijkswege verstrekte gelden toekomt, pas daarna overwegen we wat verder nodig is. Ouderenzorg is een maatschappelijke verantwoordelijkheid, de overheid onderschrijft Het Manifest en heeft toegezegd middelen beschikbaar te stellen. Gemeenten geven aan wat nodig is en zorgen met ketenpartners dat de middelen naar behoefte besteed worden.

Dementie
Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers moet extra huishoudelijke hulp inzetbaar zijn en blijven. Dit geldt ook voor hulp met het invullen van formulieren. Zorg er voor dat wachtlijsten voor huishoudelijke- en andere hulp kort blijven.

Agenda & Activiteiten

Geen activiteiten.

Ad